Vedtægter

Herunder kan du finde vedtægterne for den selvejende institution Bjerget Efterskole. Du kan også hente vedtægterne som PDF her

 

§ 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

Stk. 1 Bjerget Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2 Institutionen er oprettet den 5. april 1976 og har hjemsted i Thisted kommune.

Stk. 3 Skolen ejer ejendommen mar. Nr. 26 V. m. fl. beliggende Lund og Bjerget byer, Lild.

Stk. 4 Formål og værdigrundlag: 

På Bjerget driver vi efterskole med det mål at uddanne unge til livsduelighed og demokrati, så de kan indgå i forpligtende relationer med andre. 

På et folkekirkeligt grundlag ønsker vi at præsentere de unge for kristendommen som et bæredygtigt livsfundament.
Derfor er den grundlæggende forudsætning for læring og samvær, at alle er skabt i Guds billede, og derfor er ligeværdige, elskede og forpligtede. 

Det betyder:
• Mødet mellem voksne og unge sker med åbenhed, anerkendelse, tillid og tålmodighed 
• Vi udfordrer den enkelte unge på faglighed og sociale kompetencer
• Vi forventer, at de unge er positivt engageret i at skabe et godt efterskoleophold
• Vi vil lære de unge at tage ansvar ud fra egne forudsætninger og holdninger, i respekt for at andre gør det samme

§ 2 REPRÆSENTANTSKABET

Stk. 1 Repræsentantskabet er bindeleddet mellem skolen og dens venner. Følgende foreninger m.v. udpeger medlemmer til repræsentantskabet med 80 repræsentanter.

IM kredse
Nordthy 8 repræsentanter
Han Herred 8 repræsentanter
Frøstrup IM 2 repræsentanter

KFUM og KFUK
Distrikt Thy-Mors 4 repræsentanter
Distrikt Nord 4 repræsentanter
Frøstrup KFUM og KFUK 2 repræsentanter

KFUMs Idrætsforbund
KFUMs Idrætsforbund 4 repræsentanter
De grønne pigespejdere
Region Limfjord 1 repræsentant
Region Skagerrak 1 repræsentant

KFUM Spejderne
Thy Distrikt 3 repræsentanter
Aggersborg Distrikt 3 repræsentanter
Frøstrup gruppe 2 repræsentanter 

Y's Men
Thisted 2 repræsentanter
Nordthy 2 repræsentanter
Han Herred 2 repræsentanter
Aabybro 2 repræsentanter

FDF
Landsdel 1 2 repræsentanter
Landsdel 2 2 repræsentanter
Landsdel 3 2 repræsentanter

Sognerepræsentanter
Tømmerby menighedsråd 3 repræsentanter
Lild menighedsråd 3 repræsentanter

Elev- og venneforeningen 10 repræsentanter

Forældre 8 repræsentanter

Stk. 2 Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for repræsentantskabet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3 Medlemskabet giver adgang til på repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Stk. 4 Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet, men kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret.
Stk. 5 Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 21 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.
Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

§ 3 SKOLENS DRIFT

Stk. 1 Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud og elevbetaling og bidrag fra andre.
Stk. 2 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.
Stk. 3 Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.
Likvide midler, der ikke er nødvendige for den daglige drift, skal under hensyntagen til sikkerheden anbringes på en eller flere af følgende måder:
1) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber.
2) I obligationer udstedt af den danske stat

§ 4 REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Stk. 1 Repræsentantskabsmødet består af repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2 Repræsentantskabsmødet vedtager ændringer i vedtægterne, jævnfør § 12, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse jævnfør § 13.

Stk. 3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Det indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved almindeligt brev eller pr. email til medlemmerne med følgende dagsorden.
1. Valg af dirigent og stemmetællere.
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Stk. 4 Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, samt forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage inden repræsentantskabsmødet. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før.

Stk. 5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når 4 bestyrelsesmedlemmer eller mindst 15 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Det indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde sammen med dagsorden.

Stk. 6 Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 13.

Stk. 7 Ét medlem kan kræve skriftlig afstemning.

Stk. 8 Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabs¬mødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1 Bestyrelsen består af 8 stemmeberettigede medlemmer, som vælges på repræ-sentantskabsmødet af og blandt skolens repræsentantskabs medlemmer. To af de 8 kan dog vælges uden for repræsentantskabet. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:
1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.
2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
5) Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 2 Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen. For ét år ad gangen vælges 2 suppleanter blandt repræsentantskabets medlemmer. Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur - 2 ad gangen. Et medlem af bestyrelsen kan ikke udskiftes af repræ¬sentantskabet før valgperiodens udløb. En suppleant, som indtræder i bestyrelsen, sidder den resterende del af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 3 Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Skolens forstander deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. Endvidere kan forstanderens ægtefælle og en repræsentant for lærerne uden stemmeret deltage i møderne.

Stk. 4 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark.

Stk. 5 Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand i sin midte.

§ 6 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal sørge for forvaltning af skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskabet. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for Undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og øvrige medarbejdere. Ansættelse og afskedigelse af lærere sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3 Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom.

Stk. 4 Bestyrelsen fastsætter elevbetalingen.

Stk. 5 Bestyrelsen godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus.

Stk. 6 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport og status jf. § 10 stk. 1.

Stk. 7 Bestyrelsen godkender en plan for skolens evaluering og dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 8 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7 BESTYRELSENS ARBEJDE M.V.

Stk. 1 Bestyrelsen holder møde når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. 

Stk. 2 Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 3 Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger indføres i beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til at få sine afvigende meninger indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Protokollen skal opbevares på skolen. 

Stk. 4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom træffes dog ved kvalificeret stemmeflertal. (Herved forstås mindst 2/3 flertal af den samlede bestyrelse). 

Stk. 5 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. 

Stk. 6 En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap.8 om tavshedspligt.

Stk. 7 Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møder alene for medlemmerne.

Stk. 8 Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler. Dansk rets almindelige erstatningsregler gælder for medlemmerne.

Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8 SKOLENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2 Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.

Stk. 3 Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

Stk. 4 Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

Stk. 5 Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.
Forstanderen er omfattet af forvaltningslovens § 8 om tavshedspligt.

§ 9 MEDARBEJDERRÅD

Stk. 1 Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2 Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.
Medarbejderne er omfattet af forvaltningslovens § 8 om tavshedspligt.

Stk. 3 Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:
Vedtægtsændring
Om- og tilbygning
Forstander- og læreransættelse/afskedigelse
Undervisningsplan
Kursusplan
Kursusterminer
Årsplan
Bortvisning af elever

Stk. 4 Medarbejderrådet træffer beslutning i følgende sager:
Timeplan
Andre arrangementer
Forældrekontakt
Indkøb inden for budgettets rammer

§ 10 REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1 Årsrapport og status udarbejdes hvert år inden den 15. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om årsrapport for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2 Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 15. april, hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for repræsentantskabet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jvf. § 5.
Stk. 3 Årsrapportåret er kalenderåret.

§ 11. TEGNINGSRETTEN

Stk. 1 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 3 medlemmer af bestyrelsen.
Stk. 2 Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves et kvalificeret flertal af bestyrelsesmedlemmernes, herunder formandens underskrift.

§ 12 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1 Vedtægtsbestemmelser og ændringer heri skal godkendes af ministeriet.
Stk. 2 Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

§ 13 NEDLÆGGELSE

Stk. 1 Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. 

Stk. 2 Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.
Stk. 3 Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den øko¬nomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.
Stk. 4 Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5 Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

Vedtægter for Bjerget Efterskole er seneste godkendt af Undervisningsministeriet den 9. juli 2010 v. Karen Jespersen. 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 28. april 2015 og den 8. juni 2015

Erik Chr. Mejdahl, formand
Aase Toft Rasmussen
Henrik Korsgaard
Erik Villy Rasmussen
Ruth Folmersen
Mygind Lund
Jacob Møller
Benthe Kleon Jeppesen

MINISTERIEL GODKENDELSE

Disse vedtægter er offentliggjort på skolens hjemmeside 10.juni 2015 efter forudgående godkendelse af skolens repræsentantskab på den ordinære generalforsamling den 29.april 2015 og efterfølgende på den ekstraordinære generalforsamling den 8.juni 2015

NYHEDSBREV