Vedtægter

Herunder kan du finde vedtægterne for den selvejende institution Bjerget Efterskole. Du kan også hente vedtægterne som PDF her

 

 

Vedtægter for Bjerget Efterskole

 

 • 1 HJEMSTED, FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG

 

Stk. 1 Bjerget Efterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution.

Stk. 2 Institutionen er oprettet den 5. april 1976 og har adresse på Kærupvej 9, 7741 Frøstrup hjemsted i Thisted kommune. Skolen ejer ejendommen matr.nr. 26 V. m. fl. beliggende Lund og Bjerget byer, Lild

Stk. 3 Formål og værdigrundlag:

 

På Bjerget driver vi efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler, med det mål at uddanne unge til livsduelighed og demokrati, så de kan indgå i forpligtende relationer med andre.

På et folkekirkeligt grundlag ønsker vi at præsentere de unge for kristendommen som et bæredygtigt livsfundament.

Derfor er den grundlæggende forudsætning for læring og samvær, at alle er skabt i Guds billede, og derfor er ligeværdige, elskede og forpligtede.

Det betyder: 

 • Mødet mellem voksne og unge sker med åbenhed, anerkendelse, tillid og tålmodighed
 • Vi udfordrer den enkelte unge på faglighed og sociale kompetencer
 • Vi forventer, at de unge er positivt engageret i at skabe et godt efterskoleophold
 • Vi vil lære de unge at tage ansvar ud fra egne forudsætninger og holdninger, i respekt for at andre gør det samme

 

§ 2 REPRÆSENTANTSKABET

Stk. 1 Repræsentantskabet er bindeleddet mellem skolen og dens venner. Følgende foreninger m.v. udpeger medlemmer til repræsentantskabet med 80 repræsentanter.

IM kredse
Nordthy                                                     8 repræsentanter
Han Herred                                               8 repræsentanter
Frøstrup IM                                               2 repræsentanter

KFUM og KFUK
Distrikt Thy-Mors                                      4 repræsentanter
Distrikt Nord                                              4 repræsentanter


KFUMs Idrætsforbund
KFUMs Idrætsforbund                              4 repræsentanter


De grønne pigespejdere
Region Limfjord                                         1 repræsentant
Region Skagerrak                                     1 repræsentant

KFUM Spejderne
Thy Distrikt                                                3 repræsentanter
Aggersborg Distrikt                                    3 repræsentanter
Frøstrup gruppe                                        2 repræsentanter 

Y's Men
Thisted                                                      2 repræsentanter
Nordthy                                                     2 repræsentanter
Han Herred                                               2 repræsentanter
Aabybro                                                    2 repræsentanter

Sydthy                                                       2 repræsentanter

FDF
Landsdel 1                                                2 repræsentanter
Landsdel 2                                                2 repræsentanter
Landsdel 3                                                2 repræsentanter

Sognerepræsentanter
Tømmerby menighedsråd                         3 repræsentanter
Lild menighedsråd                                     3 repræsentanter

Elev- og venneforeningen                         10 repræsentanter

Forældre                                                   8 repræsentanter

Stk. 2 Medlemskab godkendes af bestyrelsen. Afgørelsen kan forelægges for repræsentantskabet både af den, som bestyrelsen har afslået at optage, og af et mindretal i bestyrelsen.

Stk. 3 Medlemskabet giver adgang til på repræsentantskabsmødet at afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


Stk. 4
Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af repræsentantskabet, men kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret.


Stk. 5 Skolens årsrapport udleveres/sendes fra skolen senest 21 dage før det repræsentantskabsmøde, hvor årsrapporten skal behandles. Medlemmerne har endvidere ret til indsigt i drifts-, anlægs- og likviditetsbudgetter, byggeregnskaber og oplysninger til brug for tilskudsberegning, der sendes til offentlig myndighed.
Skolens medarbejdere har ret til indsigt i nævnte materiale.

 

§ 3 SKOLENS DRIFT

Stk. 1 Skolens drift finansieres ved offentlige tilskud, og elevbetaling og eventuelt bidrag fra andre.

 

Stk. 2 Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode.

Stk. 3 Overskud ved skolens drift tilfalder institutionen og skal i passende omfang anvendes til tilvejebringelse af kapital til imødegåelse af underskud og i øvrigt til størst mulig gavn for skolen, f.eks. forbedring af undervisningsmateriale, byggeforanstaltninger og lignende.

Anbringelse af likvide midler kan ikke ske på konti m.v, som andre end skolen disponerer over.

§ 4 REPRÆSENTANTSKABSMØDET

Stk. 1 Repræsentantskabsmødet består af repræsentantskabets medlemmer.

Stk. 2
Repræsentantskabsmødet vedtager ændringer i vedtægterne, jævnfør § 11, og træffer beslutning om institutionens nedlæggelse jævnfør § 12.

Stk. 3
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden udgangen af juni måned. Det indkaldes af bestyrelsen med 3 ugers varsel ved almindeligt brev eller pr. e-mail til medlemmerne med følgende dagsorden.


 1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forstanderens beretning
  4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
  6. Indkomne forslag
  7. Eventuelt

  Stk. 4
  Forslag, som ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, samt forslag til valg af bestyrelsesmedlemmer skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 14 dage inden repræsentantskabsmødet. Forslag bekendtgøres for medlemmerne senest 8 dage før.

  Stk. 5
  Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer eller mindst 15 af repræsentantskabets medlemmer ønsker det. Det indkaldes som ordinært repræsentantskabsmøde sammen med dagsorden.

  Stk. 6
  Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Repræsentantskabsmødet er beslutningsdygtigt uden hensyn til antal mødte medlemmer, jf. dog § 12, stk 1.

  Stk. 7
  Ét medlem kan kræve skriftlig afstemning.

  Stk. 8
  Der føres protokol over det, der foretages og vedtages på repræsentantskabsmødet. Protokollen underskrives af dirigenten og opbevares på skolen.

§ 5 BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING

Stk. 1 Bestyrelsen består af 8 stemmeberettigede medlemmer som vælges på repræsentantskabsmødet af og blandt skolens repræsentantskabs medlemmer. Tre af de 8 kan dog vælges uden for repræsentantskabet. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Følgende personer kan ikke være medlem af bestyrelsen:


1) Personer, der udlejer ejendomme m.m. til skolen.
2) Medlemmer af bestyrelsen i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
3) Advokater, revisorer og lignende rådgivere for personer, jf. nr. 1, eller for fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
4) Ansatte i ledende stillinger hos personer, jf. nr. 1, eller i fonde, selskaber, foreninger eller andre virksomheder, jf. nr. 2, der udlejer ejendomme m.m. til skolen, eller som kontrollerer udlejer af ejendomme m.m. til skolen.
5) Medlemmer af bestyrelsen ved en skole inden for samme skoleform.

Stk. 2
Bestyrelsens medlemmer vælges for 4 år ad gangen. For ét år ad gangen vælges 2 suppleanter blandt repræsentantskabets medlemmer. Bestyrelsens medlemmer afgår efter tur - 2 ad gangen. Et medlem af bestyrelsen kan ikke udskiftes af repræsentantskabet før valgperiodens udløb. En suppleant, som indtræder i bestyrelsen, sidder den resterende del af det udtrædende bestyrelsesmedlems valgperiode.

Stk. 3. Hvis et medlem ikke længere opfylder betingelserne for at være medlem, jf. lovens § 7, stk. 2 og 3, skal medlemmet øjeblikkeligt udtræde af bestyrelsen. Der skal da hurtigst muligt udpeges/vælges et nyt medlem for den resterende del af valgperioden, jf. stk. 1 og § 4.


Stk.
4 Medarbejdere og elever ved skolen kan ikke være medlemmer af bestyrelsen eller deltage i valg af medlemmer. Skolens forstander deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. Endvidere kan forstanderens ægtefælle og en repræsentant for lærerne uden stemmeret deltage i møderne.

Stk
5 Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og have fast bopæl i Danmark, eller tilhøre det danske mindretal i Sydslesvig.

Stk
6 Bestyrelsen vælger sin formand og næstformand i sin midte.

 

§ 6 BESTYRELSENS OPGAVER OG ANSVAR

Stk. 1 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er herunder ansvarlig for dens økonomi. Bestyrelsen skal sørge for forvaltning af skolens midler, så de bliver til størst mulig gavn for skolen og sørge for, at der tages skyldige økonomiske hensyn. Bestyrelsen er ansvarlig over for repræsentantskabet. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig over for Undervisningsministeren, herunder for at betingelser og vilkår for ydelse af tilskud overholdes.

Stk. 2 Bestyrelsen ansætter og afskediger forstanderen og øvrige medarbejdere. Ansættelse og afskedigelse af medarbejdere sker efter indstilling fra forstanderen.

Stk. 3
Bestyrelsen træffer beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom, udnævner revisor, fastsætter elevbetalingen, godkender en årsplan og en indholdsplan for det enkelte kursus, og godkender en plan for skolens evaluering af dens virksomhed i forhold til skolens værdigrundlag.

Stk. 4
Bestyrelsen er ansvarlig for skolens vedtægt

Stk. 5 Bestyrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af korrekt årsrapport i overensstemmelse med de gældende regler, og for at årsrapporten indsendes til ministeriet inden for den fastsatte frist, og at alle bestyrelsesmedlemmer har underskrevet årsrapporten.

Stk.
6 Bestyrelsen underretter Undervisningsministeriet om institutionens nedlæggelse.

§ 7 BESTYRELSENS ARBEJDE M.V.

Stk 1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Ved Beslutninger om køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves, at mindst 2/3 af samtlige stemmeberettigede bestyrelsesmedlemmer stemmer for.

Stk
2 Et bestyrelsesmedlem er inhabil i sager, hvori vedkommende eller dennes nærmeste har økonomisk eller særlig personlig interesse. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet. I tilfælde af inhabilitet skal det fremgå af protokollen, at vedkommende har trukket sig fra forhandlinger og afstemninger. 

Stk 3
En mødedeltager har tavshedspligt i sager, hvor væsentlige hensyn til personers eller skolens interesser gør det nødvendigt at hemmeligholde oplysninger om personlige eller interne, herunder økonomiske forhold. I øvrigt gælder bestemmelserne i forvaltningslovens kap.8 om tavshedspligt.

Stk 4
Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld og kan ikke modtage honorar af skolens midler

Stk. 5 Bestyrelsen holder møde når formanden eller 4 medlemmer finder det nødvendigt, dog mindst 4 gange årligt. 

Stk. 6
Formanden indkalder skriftligt mødedeltagerne til møde og meddeler samtidig hvilke sager, der skal behandles.

Stk. 7
Formanden leder forhandlinger og afstemninger og sørger for, at beslutninger indføres i beslutningsprotokol. Efter hvert møde underskrives protokollen af mødets deltagere. Enhver af disse er berettiget til at få sine afvigende meninger indført i protokollen. Formanden sørger for, at de trufne beslutninger udføres.
Protokollen skal opbevares på skolen. 

Stk. 8 Bestyrelsen kan ved behandling af konkrete sager vedrørende medarbejdere beslutte at holde møder alene for medlemmerne

 Stk. 9 Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.

§ 8 SKOLENS DAGLIGE LEDELSE

Stk. 1 Den daglige ledelse af skolen varetages af forstanderen, som tillige har det pædagogiske ansvar.

Stk. 2
Forstanderen foretager indstilling til bestyrelsen om ansættelse og afskedigelse af medarbejdere.

Stk. 3 Forstanderen er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.
Forstanderen er omfattet af forvaltningslovens § 8 om tavshedspligt.

Stk. 4 Ved forstanderens fravær ud over en måned skal der konstitueres en forstander.

Stk.
5 Forstanderen kan bemyndige en stedfortræder til at foretage retshandlinger, der ligger inden for den daglige ledelse af skolen.

§ 9 REGNSKAB OG REVISION

Stk. 1 Årsrapport og status udarbejdes hvert år inden den 15. april. Årsrapporten opstilles og revideres i overensstemmelse med gældende regler om årsrapport for og revision af frie kostskoler.

Stk. 2
Revisionen skal være afsluttet hvert år inden den 15. april, hvorefter den reviderede årsrapport bilagt revisionsprotokollat sendes til bestyrelsens formand til forelæggelse på det førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde. Alle bestyrelsens medlemmer skal underskrive den reviderede årsrapport inden forelæggelse for repræsentantskabet. Medlemmerne skal samtidig afgive en erklæring på tro og love om, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen, jvf. § 5.


Stk. 3
Årsrapportåret er kalenderåret.

§ 10 TEGNINGSRETTEN

Stk. 1 Institutionen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 3 medlemmer af bestyrelsen. Tegningsretten kan ikke delegeres.


 • 11 VEDTÆGTSÆNDRINGER

Stk. 1. Ved skolens sammenlægning eller spaltning og ved etablering eller ophør af kombination med anden skoleform samt ved ændring af skoleform skal en ny vedtægt godkendes af Undervisningsministeriet. Ministeriets godkendelse omfatter alene vedtægtsbestemmelser om skolens formål, styrelse og økonomiske forhold, herunder om fremgangsmåden ved skolens nedlæggelse.

Stk. 2. Bestyrelsen er ansvarlig for, at skolens vedtægt er i overensstemmelse med loven.

Stk. 3. Ændring af vedtægten skal vedtages på en generalforsamling/repræsentantskabsmøde.

Stk. 4 Ændring af vedtægterne skal vedtages på 2 repræsentantskabsmøder med mindst 14 dages mellemrum, hvor mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for.

 

§ 12 NEDLÆGGELSE

Stk. 1 Beslutning om institutionens nedlæggelse træffes på et repræsentantskabsmøde hvor mindst 2/3 af alle medlemmer stemmer for. Opnås sådant flertal ikke, kan beslutning om nedlæggelse træffes efter mindst 14 dage på et nyt repræsentantskabsmøde med almindeligt flertal af de mødte medlemmer. 

Stk. 2
Ophører institutionen med at drive skolevirksomhed i overensstemmelse med formålsbestemmelsen, skal den nedlægges.


Stk. 3
Nedlægges institutionen, skal den siddende bestyrelse fungere, indtil den økonomiske opgørelse af aktiver og passiver er gennemført eller overgået til behandling i skifteretten eller ved likvidation.


Stk. 4
Bestyrelsen har ansvaret for bevarelse af institutionens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse foretages efter gældende bestemmelser, og for at nettoformuen anvendes i overensstemmelse med stk. 5.

Stk. 5
Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes i henhold til gældende regler om frie kostskoler.

 

 

§ 13 MEDARBEJDERRÅD

Stk. 1 Medarbejderrådet består af forstanderen og de faste medarbejdere.

Stk. 2
Medarbejderne er omfattet af bestemmelserne i forvaltningslovens kap. 2 om inhabilitet.
Medarbejderne er omfattet af forvaltningslovens § 8 om tavshedspligt.

Stk. 3
Medarbejderrådets udtalelse indhentes i følgende sager:
Vedtægtsændring
Om- og tilbygning
Forstander- og læreransættelse/afskedigelse
Undervisningsplan
Kursusplan
Kursusterminer
Årsplan
Bortvisning af elever

Stk. 4
Medarbejderrådet træffer beslutning i følgende sager:
Timeplan
Andre arrangementer
Forældrekontakt
Indkøb inden for budgettets rammer

 

Vedtægter for Bjerget Efterskole er seneste godkendt af Undervisningsministeriet den 9. juli 2010 v. Karen Jespersen.


Nærværende vedtægter er vedtaget på repræsentantskabsmøder den 9.april 2019 og den 6. maj 2019.

Erik Villy Rasmussen, formand
Aase Toft Rasmussen
Ruth Folmersen

Bjarne Edelskov Nielsen

Poul Christensen

Henrik Hornstrup

Jacob Møller

Benthe Kleon Jeppesen

NYHEDSBREV